Området runt Stenfabriken omvandlas till ett bostads- och rekreationsområde.

Området runt Stenfabriken omvandlas till ett bostads- och rekreationsområde.

apr 09

Simon Lindberg, ägare till Stenfabriken, har lämnat in en ansökan om så kallat planbesked. Så här står det i ansökan. ”Förslaget bygger på en stark koppling till den befintliga bebyggelsen och till det befintliga vägnätet. Grundtanken är att samhället på ett naturligt och organiskt sätt ska expandera ned mot havet och att Burgsviks karaktär av luftig trädgårdsstad ska behållas och förädlas. En grundbult för utvecklingen av Stenfabrikens område är variation. Den nya bebyggelsen ska rymma olika typer av boende som i skala anpassas till omgivningen. Bland annat kommer möjligheten att skapa ett äldreboende i anslutning till Stenfabrikens byggnad att prövas, liksom faciliteter för den rörliga turismen. Det fortsatta arbetet kommer att bedrivas samarbete med Burgsviken Utveckling AB för att säkerställa att både hamnen och Stenfabrikens område utvecklas på ett sätt som gynnar såväl hamnområdet med omnejd som Burgsvik i sin helhet. Detta arbete är påbörjat och innebär bland annat att Stenfabrikens huvudbyggnad kommer att behållas och omvandlas till ett ”socialt nav” för området. Exakt hur denna förändring ska ske och vilka verksamheter som den befintliga byggnaden kommer att rymma är i nuläget inte färdigutrett.” Det låter onekligen spännande och om planerna realiseras kommer det att betyda mycket för arbetet med att göra hela hamnområdet attraktivt och levande. Myntet har dock en baksida, nämligen att Simon Lindberg kanske måste flytta fabriken från Burgsvik om inte en lämplig mark finns i eller i närheten av Burgsvik.