Information om vattenprojektet

Information om vattenprojektet

feb 16

Onsdagens informationsmöte om vattenprojektet på Storsudret var välbesökt och informativt. Projektet som skall pågå under fem år med en budget på 16 miljoner kronor syftar till att göra Storsudret självförsörjande på vatten. Först kommer kunskap och erfarenheter, framförallt bland de boende, att samlas in och därefter kommer en rad olika åtgärder att prövas. Till exempel insamling av regnvatten och infiltration till grundvattnet, anläggande av våtmarker och dammar, fördämningar i diken och kanaler, rening av avloppsvatten och mindre soldrivna avsaltningsanläggningar som i första hand skall drivas sommartid när vattenförbrukningen är som störst. Förutsättningarna för projektet framgår av följande siffror. Den totala förbrukningen av vatten beräknas uppgå till cirka 175 000 kubikmeter per år, varav fastboende förbrukar cirka 40 000 kbm, sommarboende cirka 13 000 kbm, besökare cirka 6 000 kbm, nötkreatur cirka 65 000 kbm och övrig djurhållning, växthus, bevattning mm cirka 50 000 kbm. Nederbörden är i snitt 600 mm per år. Eftersom Storsudrets yta uppgår till cirka 1,5 kvadratmil innebär det att den totala nederbörden uppgår till cirka 90 000 000 kbm. Avdunstningen beräknas uppgå till cirka 60 000 000 kbm. Återstår 30 000 000 kbm per år varav det mesta rinner ut i Östersjön. Förbrukningen (behovet av vatten) uppgår enligt ovan endast till cirka 175 000 kbm per år vilket inte motsvarar mer än 0,6 procent av den nederbörd som inte avdunstar. Det finns alltså vatten att tillgå i överflöd men vi är inte så bra på att ta vara på det. Projektet skall förhoppningsvis ändra på det förhållandet.