16 miljoner till vattenprojektet på Storsudret

16 miljoner till vattenprojektet på Storsudret

Nov 22

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har beviljat 8 miljoner kronor under fem år till det stora vattenprojektet på Storsudret som vi tidigare skrivit om. Tillsammans med pengarna från ett antal medfinansiärer blir det hela 16 miljoner under de fem år projektet väntas pågå. Medfinansiärerna är Forum Östersjön i Vamlingbo med Jan Larsson, Simunde, i spetsen, Region Gotland, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, Uppsala Universitet, SGU och miljöteknikföretagen Situ Instrument, ENWA och Monsson Energy. Man skall bygga upp en så kallad testbädd på Storsudret där olika tekniker och system för en hållbar vattenförsörjning skall utvecklas och testas. Storsudret har tunna jordlager och en snabb avrinning och därför är det en stor utmaning att man just valt Storsudret för detta projekt vars resultat skall kunna användas på resten av Gotland, men också runt om i landet. Som vi tidigare skrivit om är det inte tillgången på vatten på Storsudret som är problemet, utan att alltför mycket avdunstar eller rinner ut i Östersjön. I projektet kommer man därför att samla in och infiltrera regnvatten till grundvatten, skapa mindre dammar och våtmarker och försöka hitta fickor där grundvattnet kan lagras. Man kommer också att testa småskalig avsaltning av havsvatten och återanvändning av vatten genom ökad rening. Det finns anledning att påpeka att utan Jan Larssons insatser hade detta projekt aldrig kommit till stånd, i varje fall inte på Storsudret.